Ontwikkelingen

Natuurbeschermingswet
Per 1 januari 2017 is de wet natuurbescherming van kracht. Vanaf die datum bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur.
Omdat beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan wegen, groenvoorzieningen, bomen en dergelijke invloed kunnen hebben op de natuur, kan dit consequenties hebben voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Wat het effect van de wet op de werkzaamheden zal zijn is nog onbekend.

Omgevingswet
De omgevingswet gaat op termijn veel wet- en regelgeving vervangen. Dit heeft gevolgen voor ons beleid op het gebied van de kapitaalgoederen, denk bijvoorbeeld aan de wegenwet, de natuurbeschermingswet en de kapregels voor bomen. Met het inwerking treden van de omgevingswet wordt het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) mogelijk facultatief.

Klimaatverandering
Vanwege klimaatverandering zullen we niet alleen moeten leren omgaan met piekbuien, maar ook met verdroging als gevolg van langdurige droogte. Zeker tegen de rand van de Hoge Veluwe kan ineens veel regen vallen. Met name in sterk verstedelijkte gebieden, zoals het centrum van Ede, speelt ook het optreden van hittestress een toenemende rol van betekenis.

Kunstgrasvelden
In 2019 zal de Europese Commissie een besluit nemen over de toegestane normen voor het gebruik van rubber infill voor kunstgrasvelden. Dit kan gevolgen hebben voor onze kunstgrasvelden.