Wat gaan we doen

Wegen
Er wordt een strategische wegenplan opgesteld waarin de onderhoudsstrategie wordt beschreven.
Het wegenonderhoud wordt conform het uitvoeringsprogramma (UVP) uitgevoerd. Daarbij worden nieuwe slijtlagen en nieuwe deklagen aangelegd op een aantal asfaltwegen en worden een aantal trottoirs en klinkerwegen herstraat.
In het centrum van Ede wordt, in samenwerking met het warmwaternet, de Arnhemseweg vervangen. Ook worden de IJsel de Schepperlaan, Thomaslaan en van Voorthuizenlaan vervangen.
De Bilitonlaan, Florislaan, Proosdijweg en Marouralaan worden in de wijk Veldhuizen in Ede vervangen, aan de Loevestein wordt groot onderhoud gepleegd.
In de Maandereng te Ede wordt er in combinatie met een aantal boomvervangingen groot onderhoud gepleegd aan de Jan Vermeerstraat en de Paulus Potterstraat. Ook wordt een deel van de Reehorsterweg vervangen.
In samenspraak met bewoners worden in Otterlo de Pothovenlaan, Groeneweg en Harskamperweg vervangen.

Technische installaties

Er wordt een beleids- en beheerplan opgesteld waarin de onderhoud strategie wordt beschreven.
Het beheer en onderhoud wordt conform het onderhoudsplan voor de jaarschijf 2018 uitgevoerd. Daarbij worden onderdelen van evenementenkasten in het centrum van Ede vervangen (groot onderhoud). Tevens worden onderdelen van camera’s en parkeerautomaten vervangen.
De kruising tussen de Galvanistraat en Frankeneng in Ede wordt aangepast, hierbij wordt ook de verkeersregelinstallatie (VRI) meegenomen.
Ook de VRI op de kruising tussen de Klinkenbergerweg en van Heutzlaan in Ede wordt vervangen.

Groen en bomen
Er wordt een bomenbeheerplan opgesteld waarin de onderhoudsstrategie wordt beschreven.
Uitvoeren van het boombeleidsplan conform de projecten is opgenomen in het UVP. Projecten die voor 2018 op de planning staan zijn onder andere een aantal boomvervangingen in de Maandereng in Ede en lanen in het buitengebied.

Opstellen van een groen/ecologisch beleidsplan.

Opstellen van richtlijnen hoe om te gaan met ziekte en plagen in groen. De bestrijding van de eikenprocessierups en de Japanse Duizendknoop is een voorbeeld waar binnen de gemeente grote overlast van wordt ondervonden.

Bos en natuur

Er worden nieuwe kaders opgesteld voor de structuurvisie buitengebied.

Speelvoorzieningen

Er wordt een beleids- en beheerplan spelen opgesteld.

Riolering

In 2018 wordt in de Verlengde Maanderweg en de Hakselseweg te Ede het riool vervangen worden en het hemelwater afgekoppeld worden van de riolering.

In Bennekom-Oost wordt een vervolg gegeven aan het project Particulier afkoppelen, waarbij bewoners gevraagd wordt om (dak)verharding van het eigen perceel af te koppelen van de woning.

In Ede-Zuid wordt op diverse plekken in de Maandereng en industrieterreinen Heestereng/Frankeneng het riool gerelined, hierbij wordt de riolering van binnenuit gerenoveerd.

Langs de N224 zal (een deel van) de persleiding vervangen worden.

Op diverse plekken in het buitengebied worden niet meer in gebruik zijnde persleidingtracés geamoveerd.

Openbare verlichtin g

Er wordt een beleidsplan openbare verlichting opgesteld.

Uitvoeren onderhoud aan de openbare verlichting conform het UVP voor regulier onderhoud en vervanging.
In de buurt Boekelo te Bennekom wordt de openbare verlichting vervangen. Ook de openbare verlichting in de wijk Veldhuizen in Ede wordt vervangen.

Civiele kunstwerke n

Uitvoeren beheer en onderhoud conform onderhoudsplan jaarschijf 2018.
Er wordt groot onderhoud gepleegd aan de brug van het Singelpad te Ede. Ook de keermuur aan de Trumandreef in Ede wordt van groot onderhoud voorzien.

Gemeentelijk wagenpar k

In 2018 worden 11 voertuigen vervangen, als onderdeel van het meerjarig duurzaam vervangingsplan van het wagenpark. Daarvan worden 6 voertuigen vervangen door een duurzame variant van aandrijving, namelijk: 3 elektrisch en 3 met Compressed Natural Gas (CNG). In de eerste helft van 2018 wordt de haalbaarheidsstudie voor het al of niet aanleggen van een eigen CNG-vulinstallatie afgerond.

Begraafplaatsen

In 2018 wordt de uitvoering van het Exploitatieplan begraafplaatsen voortgezet. Het zwaartepunt ligt hierbij op kwaliteitsverbeteringen, ruimingen op verschillende begraafplaatsen, paden verbeteren, toegang aanpassen, zitbanken bij plaatsen.

Gemeentelijke vastgoed

Het technisch onderhoud wordt uitbesteed en in regie weg gezet op basis van prestatiecontracten.

De grote uitgaven vanuit de voorziening gepland voor 2018 zijn voornamelijk de revisies van de liften voor de volgende panden:
▪   Molenstraat 41-45 (Cultura);
▪   Laan der Verenigde Naties 84-92 (Sporthal t Riet);
▪   Bergstraat 4 (Raadhuis).