Wat gaat het kosten

Voor het onderhoud en beheer van kapitaalgoederen zijn de volgende middelen beschikbaar.
  bedragen x € 1.000

Onderhoud in exploitatie

 2018

2019

2020

2021

Wegen

3.218

4.605

3.698

3.698

Dotatie/onttrekking reserve groot onderhoud

479

-907

Technische installaties

113

113

113

113

Groen en bomen

1.012

1.012

1.012

1.012

Bos en natuur

340

340

340

340

Speelvoorzieningen

183

183

183

183

Riolering

2.023

2.060

2.345

2.137

Dotatie/onttrekking voorziening Riolering (gedeelte vervanging)

5.295

5.295

5.295

5.295

Oppervlakte water

393

393

393

393

Openbare verlichting

148

148

148

148

Civiele kunstwerken

12

12

12

12

Gemeentelijk wagenpark

66

66

66

66

Begraafplaatsen (alle onderhoud zit in exploitatie)

155

155

155

155

Gemeentelijk vastgoed

1.050

990

990

990

Jaarlijkse dotatie voorziening gem. vastgoed tbv groot onderhoud

770

770

770

770

Totaal in de exploitatie voor onderhoud kapitaal goederen

15.257

15.235

15.520

15.312

De onderstaande reserve en voorzieningen zijn beschikbaar.
  bedragen x € 1.000

Stand per 31-12

Meerjarenprognose 2017 - 2021

2017

2018

2019

2020

2021

V147

Voorziening onderhoud gem. vastgoedportefeuille

1.837

1.628

1.013

837

1.607

V162

Voorziening vervangingsinvesteringen riolering

36.958

37.379

30.057

27.812

26.249

R416

Reserve begraven

427

291

166

23

0

R417

Reserve groot onderhoud openbare ruimte

703

1.183

276

276

276

Totaal

39.925

40.481

31.512

28.948

28.132

Toelichting op de reserve en voorziening
Voorziening onderhoud gemeentelijke vastgoedportefeuille
In deze voorziening zijn middelen gereserveerd voor het groot onderhoud aan de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

Voorziening vervangingsinvesteringen riolering
In deze voorziening zijn middelen gereserveerd voor de vervanging van riolering. Tevens worden de jaarlijkse voor en nadelen op het product riolering via deze voorziening verrekend (egalisatie).
De stand van de voorziening riolering is inclusief de opgelegde precariobelasting aan Vitens.

Reserve begraven
De reserve begraven wordt gebruikt om de jaarlijkse voor- en nadelen op het product begraven te verrekenen (egalisatie). De eenmalige onderhoudskosten die voortkomen uit het exploitatieplan Begraven worden op deze manier gedekt uit de reserve.
In het exploitatieplan Begraven is gekozen voor een beleidsvariant waarbij de kosten hoger zijn dan de opbrengsten en de opbrengsten niet worden geïndexeerd. Zo wordt het surplus van de reserve Begraven ‘opgegeten’. Voortzetting van het beleid tot in 2021 leidt tot een negatieve reserve. Via de nota Reserves en voorzieningen heeft u aangegeven dit niet toe te staan. In 2018 wordt het beheer- en exploitatieplan geëvalueerd en geactualiseerd. Vooruitlopend hierop hebben wij de omvang van de reserve op nul gehouden eind 2021.

Reserve groot onderhoud openbare ruimte
Deze reserve wordt gebruikt voor het uitvoeren van het groot onderhoud in de openbare ruimte. Voor dit onderhoud zijn structurele budgetten in de exploitatie opgenomen. Als de verwachting is dat er in enig jaar meer of minder wordt uitgegeven, wordt het verschil verrekend met deze reserve.