Verloop van de opbrengst van de heffingen op hoofdlijnen

Het tarief van de onroerende zaakbelastingen is voor 2018 gecorrigeerd voor zowel waardeontwikkelingen in 2016-2017 als de inflatiecorrectie 2018. Conform de Perspectiefnota 2016-2019 wordt de korting van € 0,75 miljoen als gevolg van de invoering van de precariobelasting ook in 2018 verrekend. De opbrengsten die verantwoord zijn als een tariefstijging anders dan inflatie zijn toe te schrijven aan areaaluitbreiding.

Rekening houdend met de beoogde afvalreductie van 200 kg naar 130 kg per persoon per jaar en de ervaringen van omliggende gemeenten met een systeem 'een tarief per aanbieding restafval' gaan we bij de begroting 2018 uit van gemiddeld 11 aanbiedingen per jaar. De verwachte opbrengsten bedragen dan € 10,2 miljoen per jaar. Dit is een daling van 3% ten opzichte van de geraamde opbrengsten afvalstoffenheffing 2017.
Deze daling wordt in 2019 gevolgd door extra verlaging van 5%. In het afgelopen jaar zijn de lasten geactualiseerd. Het gevolg hiervan is dat er harder ingeteerd wordt op de reserve Afval dan voorzien. Bij ongewijzigd beleid zou deze eind 2020 negatief worden. Voorafgaand aan de Programmabegroting 2019-2022 evalueren wij het nieuwe afvalinzamelingssysteem. Vooruitlopend hierop hebben we de omvang van de reserve op nul gehouden.

De rioolheffing voor 2018 is 7% lager gesteld dan het tarief voor 2017. In het GRP Ede 2018-2022 is de jaarlijkse areaaluitbreiding geactualiseerd. Per saldo leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van de opbrengsten rioolheffing van € 362.000.

In 2017 is nieuwe wetgeving geformaliseerd rondom de precariobelasting op kabels en leidingen. Concreet betekent dit dat Ede nog tot en met 2021 deze belastingsoort kan hanteren, waarbij het voor 2016 door de gemeenteraad vastgestelde tarief van € 3 per meter niet mag worden verhoogd.

De tarieven van de leges omgevingsvergunningen zijn voor 2018 gecorrigeerd met 2% inflatie. De opbrengst
anders dan inflatie heeft betrekking de aanpassing van de huidige staffel om bouwkosten te bepalen. Deze wordt
vereenvoudigd tot een regionaal geharmoniseerde bouwkostenstaffel.

Het afgelopen jaar heeft u stimuleringsbudget ten behoeve van parkeren ter beschikking gesteld. Vanaf 1 juli 2017 zijn nieuwe maatregelen genomen. Deze maatregelen leiden tot een neerwaartse bijstelling van de opbrengst. Gezien de wens om het bezoek aan het centrum aantrekkelijker te maken is geen inflatie op de parkeertarieven toegepast.

In 2018 voeren we lastenverlichting door via een verlaging van de prijs van de paspoorten en identiteitskaarten gedurende een periode van 10 jaar op basis van het amendement Lastenverlichting bij de Perspectiefnota 2018-2021. Hierdoor gaat het tarief voor deze documenten met circa € 25 omlaag. De verwerking van dit amendement, de inflatiecorrectie en de vervalkalender worden in dit najaar ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

Het in 2016 opgestelde beheer- en exploitatieplan voor alle gemeentelijke begraafplaatsen wordt nagevolgd en uitgevoerd. De geraamde totale kosten zijn de komende jaren hoger dan de opbrengsten. Dit resultaat wordt afgewikkeld met de reserve begraven. Het legestarief voor begraven wordt daarom niet geïndexeerd, waarmee feitelijk een relatieve verlaging wordt doorgevoerd.

Een overzicht van de opbrengst van de heffingen op hoofdlijnen   bedragen x € 1.000

Opbrengst omschrijving

Geraamde opbrengst 2017

Opbrengst tariefstijgingen 2018 anders dan inflatie

Opbrengst tariefstijgingen 2018 van 2% inflatie

Geraamde opbrengst 2018 inclusief verhoging

Onroerende zaakbelastingen

21.669

185

433

22.287

Afvalstoffenheffing

10.515

-315

0

10.200

Rioolheffing

10.965

-362

0

10.603

Precariobelasting

8.120

0

0

8.120

Leges omgevingsvergunningen

2.830

-20

56

2.866

Parkeergelden

1.158

-61

0

1.097

Leges Burger- en Bestuurszaken

1.285

-100

0

1.185

Begraafrechten

1.119

0

0

1.119