Kostendekkendheid van de tarieven

De gemeente Ede heeft binnen haar instrumentarium van lokale lasten een aantal heffingen die als gemene deler hebben dat het wettelijk niet is toegestaan dat de opbrengsten hiervan hoger zijn dan de kosten die hiervoor gemaakt worden (artikel 229b, lid 1 gemeentewet). Dit betekent dat de kostendekkendheid van de heffing maximaal 100% mag zijn. De opbrengsten zijn slechts bedoeld ter dekking van de gemaakte kosten.

Kruissubsidiëring
Wanneer er sprake is van verschillende diensten en producten in een verordening, dan hoeft de maximale kostendekkendheid niet per onderdeel te gelden. Van belang is dat er sprake is van maximaal 100% kostendekkendheid op de gehele verordening. Door kruissubsidiëring is het mogelijk om de ‘winst’ van het product leges omgevingsvergunningen te gebruiken om het ‘verlies’ op het product bestemmingsplannen te dekken. Zie tabel hieronder.

Voor de berekening van de overhead is een extra-comptabele berekening gemaakt van een opslagtarief per uur. Dit opslagtarief overhead bedraagt in 2018 € 37,90.

Hieronder treft u aan de kostendekkendheid van de verschillende tarieven en heffingen. In bijlage 5 treft u de berekening van de kostendekkendheid van tarieven aan.

Tarief/heffing

Percentage kostendekkendheid

1.Afvalstoffenheffing

100%

2.Rioolheffing

100%

3. Leges omgevingsvergunningen

101%

4. Leges bestemmingsplannen

63%

Kruissubsidiëring 3 en 4.

91%

5. Leges burger- en bestuurszaken

51%

Op de website www.ede.nl worden eind november 2017 de tarieven van de leges en heffingen gepubliceerd voor 2018. Tevens wordt een vergelijking opgenomen met voorgaande jaren.