Kaderstelling

Het kader voor deze paragraaf is vastgelegd in de ‘Kadernota Verbonden Partijen’, vastgesteld door de gemeenteraad op 17 september 2009 en wordt momenteel geactualiseerd. Hierbij worden de huidige inzichten van de notitie Verbonden Partijen (oktober 2016) van de commissie BBV meegenomen.
Actualisering van de kaders van governance en toezicht op externe netwerkpartijen, waaronder verbonden partijen heeft plaats gevonden. Het resultaat is beschreven in de vastgestelde Handreiking netwerkrelaties Gemeente Ede 2016. Deze handreiking geeft richting aan de afwegingen die gemaakt worden bij het aangaan van nieuwe en/of evaluatie van bestaande relaties. Ook biedt deze handreiking handvatten hoe om te gaan met toezicht op realisatie van beleidsdoelstellingen, waarbij de combinatie tussen het risicoprofiel van een netwerkrelatie (waaronder verbonden partijen) en hun bijdrage aan de strategische doelen van de gemeente Ede bepalend is voor het toezicht. Momenteel worden deze verbanden in kaart gebracht voor de netwerkrelaties van de gemeente Ede. 2018 staat in het teken van verdere implementatie van de handreiking, waarbij met name aandacht wordt besteed aan bewustwording en scholing