Vennootschappen en coöperaties:

ACV-groep
ACV is een naamloze vennootschap met verschillende dochterondernemingen. De aandelen zijn in het bezit van de gemeente Ede, Wageningen, Renkum en Veenendaal. ACV Gemeenten voert de opdrachten van de deelnemende gemeenten uit en ACV Bedrijven verzorgt de commerciële activiteiten van de groep. Zoals gezegd maakt ook Restore Kringloop met winkels in Ede en Veenendaal onderdeel uit van ACV. In totaal biedt ACV werk aan meer dan 200 medewerkers en vrijwilligers. Naast de focus op de kernactiviteit afvalinzameling, is er grote aandacht voor duurzaamheid (onder andere hergebruik) en maatschappelijk verantwoord ondernemen (Restore, Road2Work en dergelijke). Taakverbreding heeft plaatsgevonden richting beheer openbare ruimte.

ACV-groep

Openbaar belang

Het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in stromen, die op een milieuhygiënisch en economisch verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt, of verwerkt tegen een voor de burgers zo laag mogelijk tarieven.

Financieel belang

€ 2.671.501

Bestuurlijk belang

Wethouder Meijer zit als vertegenwoordiger van de gemeente Ede bij de vergadering van aandeelhouders.

Financiële gegevens

1-1-2018*

31-12-2018*

Eigen vermogen

€ 11.098.000

€ 11.098.000

Vreemd vermogen

€ 21.697.000

€ 21.697.000

Prognose resultaat

Nog niet bekend

Risico's

De risico’s voor de gemeente zijn:
▪   Het ingebrachte aandelenkapitaal (€ 2.671.501).
▪   De gemeente heeft de verplichting een eventueel negatief bedrijfsresultaat aan te vullen (ACV Gemeente B.V. artikel 4.1).
▪   Verplichting tot garantieverstrekking aan derden in verband met verplichtingen    ACV Gemeente B.V. ten opzichte van die derden.
Beëindiging contract met ACV kan alleen met toestemming van alle aandeelhouders.

* Cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2016

Werkkracht Ede BV
Het besluit om Permar Ws per 1-1-2018 als uitvoeringsorganisatie van de Wet sociale werkvoorziening op te heffen, is voor de gemeente Ede aanleiding geweest om Werkkracht Ede BV op te richten dat dienstverlening aanbiedt voor de brede doelgroep van de participatiewet, inclusief Wsw-werknemers.

Werkkracht Ede BV

Openbaar belang

Werkkracht is een overheids-BV waarvan de Gemeente Ede de enige aandeelhouder is. Werkkracht spant zich in om iedereen, die behoort tot de brede doelgroep van de Participatiewet, mee te laten doen naar vermogen, bij voorkeur in een reguliere baan. Vanaf 1 januari 2018 neemt Werkkracht taken over die daarvoor door Permar Ws en de afdeling Werk van de gemeente Ede werden verricht.

Financieel belang

Circa € 15.000.000

Bestuurlijk belang

De gemeente Ede is enig aandeelhouder.

Financiële gegevens

1-1-2018

31-12-2018*

Eigen vermogen

€ 0

€ 0

Vreemd vermogen

€ 0

€ 0

Prognose resultaat

€ 0

Risico's

De risico’s voor de gemeente zijn:
De gemeente is 100% aandeelhouder van deze B.V. Wanneer kosten en opbrengsten tegen vallen, is de gemeente Ede risicodrager. Naast het risico van terug lopende arbeidsmarkt en werkgelegenheid, is er de eerste twee jaar een verhoogd risico als gevolg van de opstart van Werkkracht.
In een apart raadsvoorstel wordt de keuze voorgelegd om weerstandsvermogen mee te geven aan de BV. Besluitvorming hierover is in het laatste kwartaal 2017 gepland.

Bank Nederlandse Gemeenten

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Openbaar belang

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijke belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.

Financieel belang

€ 271.050

Bestuurlijk belang

-

Financiële gegevens

1-1-2018

31-12-2018

Eigen vermogen

 € 4.486.000.000

€ 4.486.000.000

Vreemd vermogen

€ 149.514.000.000

€ 149.514.000.000

Prognose resultaat

Niet bekend

Risico's

minimaal