Stichtingen en verenigingen:

Stichting Parkeren Ede Centrum
De Stichting Parkeren Ede Centrum is een samenwerking tussen gemeente Ede en Q-Park om beleidsbeslissingen en uitvoerende beslissingen over de bereikbaarheid van het parkeren in het centrum vroegtijdig af te stemmen. Ook heeft de stichting tot doel om parkeervoorzieningen in stand te houden. De Stichting wordt via de Klankbordgroep Parkeren actief betrokken bij de nieuwste parkeerontwikkelingen in Ede Centrum. Dit naar aanleiding van de raadsbesluiten om wijzigingen aan te brengen in de tarieven.

Stichting Parkeren Ede Centrum

Openbaar belang

Instandhouding/uitbreiding van parkeervoorzieningen in het centrum van Ede ten behoeve van de bereikbaarheid. Hierover tevens adviseren en communiceren met belanghebbenden.

Financieel belang

De financiële bijdrage bedraagt € 2.900 per jaar. Dit is een belang van 50%.
Het bestuur van de stichting heeft besloten de financiële bijdrage van € 2.900 per jaar op te schorten.

Bestuurlijk belang

Wethouder Meijer vertegenwoordigt de gemeente Ede in het bestuur van Stichting Parkeren Ede Centrum.

Financiële gegevens

1-1-2018

31-12-2018

Eigen vermogen

€ 26.000

€ 26.000

Vreemd vermogen

€ 0

€ 0

Prognose resultaat

€ 0