Gemeenschappelijke regelingen:

Permar WS

De taken die Permar WS voor de gemeente Ede uitvoert, worden vanaf 1-1-2018 ondergebracht in de nieuw opgerichte organisatie Werkkracht Ede BV. Formeel zal Permar WS in 2018 nog bestaan voor de afwikkeling van de liquidatie.

Permar WS

Openbaar belang

Tot 1-1-2018:
▪   Bieden van aangepaste arbeidsplaatsen binnen en buiten het SW-Bedrijf.
▪   Bieden van faciliteiten en diensten gericht op verbetering van de arbeidskansen op de private en publieke markt.
▪   Plaatsen van personen via begeleid werken, of (groeps-)detacheringen.

Financieel belang

Beperkt tot het aandeel van Ede in het risico

Bestuurlijk belang

Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden, een lid per deelnemende gemeente. Namens de gemeente Ede is Wethouder Huijstee lid van het bestuur
Het algemeen bestuur bestaat uit tien leden, twee leden per deelnemende gemeente. Wethouders Huijstee en Weijland zijn lid van het algemeen bestuur.

Financiële gegevens

1-1-2018

31-12-2018

Eigen vermogen

0

0

Vreemd vermogen

0

0

Prognose resultaat

nihil

risico's

De financiële gevolgen van de liquidatie zijn ingeschat en voorzien. De feitelijke kosten kunnen afwijken van deze inschatting. Het resultaat wordt naar rato doorgegeven aan deelnemende gemeenten.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)

In begroting voor 2018 zijn prioriteiten opgenomen die voor een groot deel door herschikking van middelen binnen het bestaande budgettair kader gefinancierd kunnen worden:

  • Binnen de brandweer ligt de nadruk op ondersteuning van de vakbekwaamheid van de brandweer en de informatievoorziening aan vrijwilligers van de brandweer.
  • Bij de GGD ligt de nadruk op het investeren in de vier pijlers van de publieke gezondheid

-   versterken informatiepositie;
-   zicht en sturing op ontwikkelingen rond personen met verward gedrag, vluchtelingen en    extramuralisering;

-   een fundamentele transformatie in de aanpak van jeugd- en gezinsproblematiek, zodanig dat de organisatie goed aansluit op het lokale jeugdstelsel om daarmee een optimale bijdrage te leveren aan hulpverlening binnen de jeugdketen;
-   toenemende investeringen in de proactieve taken als preventie, surveillance, monitoring en regionale netwerkvorming op het gebied van infectieziekten.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)

Openbaar belang

Goede en tijdige brandweerzorg. Uitvoering geven aan de Wet Publieke Gezondheid, dit voor zover het aan de gemeente opgedragen taken bevat.

Financieel belang

€ 7.570.000

Bestuurlijk belang

In het algemene bestuur van de VGGM (het regionale College), wordt de gemeente Ede vertegenwoordigd door burgemeester Verhulst en wethouder Ligtelijn-Bruins (op basis van haar portefeuille Gezondheidszorg).

Financiële gegevens

1-1-2018*

31-12-2018*

Eigen vermogen

€   7.843.880

€   7.843.880

Vreemd vermogen

€ 43.069.666

€ 43.069.666

Prognose resultaat

 € 0 (Begroting 2018)

Risico's

Het totale risicobedrag voor de VGGM is berekend op € 1.453.000. Het weerstandsvermogen is voldoende om dit af te dekken.

* Cijfers zijn ontleend aan de begroting 2018

Omgevingsdienst de Vallei
De Omgevingsdienst de Vallei (Oddv) voert sinds 1 april 2013 de taken uit op het gebied van vergunningverlening,toezicht en handhaving (VTH) in de fysieke leefomgeving. Deze gemeenschappelijke regeling betreft eensamenwerking van de provincie Gelderland en de volgende gemeenten: Ede, Barneveld, Nijkerk, Wageningenen Scherpenzeel (de opdrachtgevers). De 7 omgevingsdiensten in Gelderland vormen samen het 'Gelders Stelsel' en werken daarin samen. Binnen de OddV werken de partners samen aan harmonisering van de uitvoering om een gelijk speelveld te creëren voor de burgers en bedrijven binnen het werkgebied.
In de begroting voor 2018 zijn o.a. de volgende speerpunten opgenomen:

  • De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld en wordt naar verwachting in 2021 ingevoerd. De gemeenten en de provincie voeren de regie over de implementatie van de wet. Daarover zijn in Food Valley verband afspraken gemaakt. De OddV is hierop aangesloten en betrokken.
  • Outputfinanciering en productencatalogus. In 2017 is er een belangrijke omslag van handelen geweest. Het werk van de OddV wordt gefinancierd op basis van outputfinanciering in plaats van inputfinanciering.
  • Omgevingsdienst de Vallei zal zich voor het programma toezicht en handhaving in 2018 vooral richten op het verder optimaal invullen van het primaire proces.
  • Doorontwikkeling van het Gelders stelsel.

Omgevingsdienst de Vallei (OddV)

Openbaar belang

Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht. Onder de belangen van de deelnemers wordt tevens begrepen het belang van een goede samenwerking tussen de verschillende omgevingsdiensten in Gelderland. De OddV werkt intensief samen met die omgevingsdiensten. Samen vormen zij het 'Gelders Stelsel van omgevingsdiensten'.

Financieel belang

€ 4.918.270

Bestuurlijk belang

Wethouder Meijer vertegenwoordigt de gemeente Ede in het dagelijkse- en algemene bestuur van de OddV.

Financiële gegevens

1-1-2018*

31-12-2018*

Eigen vermogen

€ 644.000

€ 440.000

Vreemd vermogen

€ 0

€ 0

Prognose resultaat

€ 0

Risico's

Het risico is relatief beperkt omdat er meerjarige afspraken zijn over de vergoeding voor de dienstverlening. Vanaf 2017 is de omslag naar outputfinanciering in gang gezet. Dit kan op termijn mogelijk wel effecten hebben op het bedrijfsresultaat en daarmee het risico voor de deelnemende gemeenten. Het aandeel van de gemeente Ede in het totale risico bedraagt in 2018 circa 44 %.

* Cijfers zijn ontleend aan de begroting 2018

Regio Foodvalley

De gemeenschappelijke regeling Regio FoodValley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten. De regio concentreert zich op economie, werkgelegenheid, voedsel, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en mobiliteit. De strategische hoofdopgaven van de regio zijn geformuleerd in de strategische agenda 2015-2019 met de titel “van denken naar doen”. De strategische agenda is vertaald naar een uitvoeringsprogramma met vijf werkprogramma’s. Op dit moment zijn 27 gezamenlijke projecten opgenomen in de uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda bevat ook een Triple-Helix-agenda. Overheid, onderwijs en ondernemers werken samen aan de realisatie van de strategische opgaven. Het regiokantoor richt zich op de bestuurlijk en beleidsmatige ondersteuning van de Triple Helix en de intergemeentelijke samenwerking. De uitvoering van projecten gebeurt ten laste van de begrotingen van de aangesloten partners. Uitzondering daarop zijn projecten in het kader van marketing van de regio en de verantwoordelijkheid voor regiotaxi Valleihopper.

Regio Foodvalley

Openbaar belang

De Regio FoodValley spant zich in voor vijf strategische hoofdopgaven, die zich richten op het vestigingsklimaat en de leefomgeving van het FoodValley-gebied dat acht gemeenten beslaat.

Financieel belang

De algemene bijdrage voor 2018 bedraagt € 2,99 per inwoner. Voor Ede komt dit uit op € 339.210. Dit betreft een belang van 33%. Daarnaast draagt Ede bij aan projecten en stort Ede in een mobiliteitsfonds: dit komt in 2018 op begrotingsbasis uit op €775.000.

Bestuurlijk belang

Burgemeester Verhelst is voorzitter en Wethouder Vreugdenhil is lid van het algemeen bestuur. Diverse wethouders nemen plaats in portefeuillehoudersoverleggen.

Financiële gegevens

1-1-2018

31-12-2018

Eigen vermogen

€ 1.632.176

€ 1.967.176

Vreemd vermogen

€ 250.000

€ 250.000

Prognose resultaat

€ 0

Risico's

Doordat vanaf 2017 de inwonersbijdrage is verhoogd en daarmee de structurele lasten van de regio met structurele middelen worden gedekt, zijn er minimale risico's.

Regio de Vallei
De gemeenschappelijke regeling Regio de Vallei is een samenwerkingsverband van vijf gemeenten. De regeling richt zich op de verwerking van huishoudelijk afval. Regio de Vallei is aandeelhouder van de ARN en heeft met de ARN een aanlevercontract tot 1 april 2020. Binnen de samenwerking is een proces gestart waarin het aanlevercontract en aandeelhouderschap van ARN worden heroverwogen.

Regio de Vallei

Openbaar belang

Samenwerking tussen vijf gemeenten, die zich momenteel vooral nog richt op verwerking van huishoudelijk afval.

Financieel belang

De jaarlijkse bijdrage van Ede bedraagt circa € 19.652.

Bestuurlijk belang

Wethouder Meijer vertegenwoordigt de gemeente Ede in het dagelijks en algemeen bestuur. Burgemeester Verhelst is voorzitter.

Financiële gegevens

1-1-2018

31-12-2018

Eigen vermogen

€ 450.000

€ 437.500

Vreemd vermogen

€ 235.000

€ 235.000

Prognose resultaat

€ 0

Risico's

De hoogte van de reserve wordt voldoende geacht om toekomstige verplichtingen op te vangen.