Ontwikkeling renteomslagpercentage

Om de rente toe te kunnen toerekenen aan programma's en projecten wordt er gewerkt met het renteomslagpercentage. Het begrote renteomslagpercentage wat we hanteren is 3% en dit percentage zetten we af tegen het werkelijke renteomslagpercentage om tot het renteresultaat te komen. Conform de richtlijnen van de BBV mag het begrote rentepercentage van 3% niet meer dan 0,5% punt afwijken van het werkelijke omslagpercentage. In onderstaande tabel staat het verloop van het werkelijke renteomslagpercentage ten opzichte van het genormeerde renteomslagprencentage.

De ontwikkeling van het renteomslagpercentage geeft het volgende beeld:   

Overzicht renteomslagpercentage per 1 januari

2017

2018

2019

2020

2021

Genormeerde renteomslagpercentage

3%

3%

3%

3%

3%

Werkelijk renteomslagpercentage

2,6%

2,6%

2,6%

2,4%

1,5%

Verschil (mag niet > 0.5)

0,4%

0,4%

0,4%

0,6%

1,5%

Op basis van de doorrekeningen voor 2019 en 2020 houden we rekening met een toekomstige verlaging van het renteomslagpercentage naar 2,5%. Deze verlaging zal resulteren in aanpassing van de toekomstige renteresultaten. In de Perspectiefnota 2019-2022 komen we hier op terug.

In onderstaande tabel is de berekening van het renteresultaat opgenomen. Uit deze berekening blijkt dat wij een positief renteresultaat voor 2017 van € 1,3 miljoen verwachten. Echter in de begroting is rekening gehouden met een stelpost van een positief resultaat ad € 1,4 miljoen. Per saldo zullen we, na realisatie, een negatief renteresultaat hebben van € 0,1 miljoen.
  bedragen x € 1.000.000

Renteschema

2017

2018

2019

2020

2021

a.   De externe rentelasten

10,0

+

9,7

10,0

9,3

7,7

b.   De externe rentebaten

3,0

-

3,0

2,9

2,7

2,6

A. Totaal door te rekenen externe rente

7,0

=

6,7

7,1

6,6

5,1

c. Rente grondexploitatie(2,5%)

5,3

-

4,5

4,2

4,1

4,1

c. De rente van de projectfinanciering

0

-

0

0

0

0

B. Rente Grondzaken en projectfinanciering

5,3

=

4,5

4,2

4,1

4,1

C. Saldo door te rekenen externe rente (A-B)

1,7

2,2

2,9

2,5

1,0

d1. Rente over het eigen vermogen

2,1

+

2,3

2,3

2,1

1,6

d2. Rente over de voorzieningen

2,0

+

2,0

1,7

1,5

1,3

D. rente over eigen financieringsmiddelen

4,0

=

4,3

4,0

3,6

2,9

De toegerekende rente (3%)

7,1

+

7,9

8,1

7,9

7,8

Aan de taakvelden toe te rekenen rente (C+D)

5,8

-

6,5

6,9

6,1

3,9

Renteresultaat taakveld Treasury

1,3

=

1,4

1,2

1,8

3,9

In de notitie Grondexploitaties 2016 (BBV) is aangegeven dat de rentetoerekening aan projecten die tot de grondexploitatie behoren op een andere wijze berekend wordt. Derhalve wijkt de rente grondexploitatie (2,5%) af van de toegerekende rente (= renteomslagpercentage) van 3,0%.