Ontwikkeling leningen UG en OG

Hieronder vindt u de tabel met de uitgezette leningen aan derden.
     bedragen x € 1.000.000

Leningen UG

Begroting
2016

Rekening
2016

Begroting
2017

Prognose
2018

Woningcorporaties met garantie WSW

12

13

12

12

Woningcorporaties zonder garantie WSW

56

49

45

42

Overige toegestane instellingen volgens Treasurystatuut

14

12

12

11

Ambtenarenhypotheken met hypothecaire zekerheid

6

5

6

2

Totaal verstrekte geldleningen (stand per 31 december)

88

79

75

67

Waarvan:   - reguliere aflossingen

6

4

6

3

  - vervroegde aflossingen

0

5

0

0

  - bedrag waarover rente wordt herzien

7

0

0

0

Hieronder vindt u de tabel met opgenomen leningen:
     bedragen x € 1.000.000

Leningen OG

Begroting 2016
Stand PB 2016

Rekening
2016

Prognose
2017

Prognose
2018

Stand per 1 januari

249

249

237

225

Nieuwe leningen

0

0

0

4

Reguliere aflossingen

-11

-12

-12

-10

Vervroegde (extra) aflossingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

238

237

225

219

Bedrag waarover rente wordt herzien

0

0

0

3